เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

AMR คืออะไร

เป็นระบบการอ่านหน่วยมิเตอร์แบบอัตโนมัติโดยผ่านระบบสื่อกลางชนิดต่างๆและนำข้อมูลที่อ่านได้ทั้งหมดเก็บที่ AMR DATA CENTER เพื่อใช้ในการพิมพ์ใบแจ้งค่าไฟฟ้าและลูกค้าสามารถตรวจสอบและดาวน์โหลดข้อมูลการใช้ไฟฟ้าผ่าน AMR Website

 

โครงสร้างของระบบ AMR

 

คุณสมบัติของระบบ AMR

  • สามารถแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าทุก 15 นาทีตามช่วงเวลา เช่น รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน, รายปีและตามช่วงเวลาที่กำหนดในรูปแบบกราฟเส้น และกราฟแท่ง
  • สามารถปรับค่าเวลาของมิเตอร์ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกเครื่องโดยอัตโนมัติ
  • สามารถแสดงข้อมูลเป็นกลุ่มได้ เช่น ข้อมูลแยกตามประเภทธุรกิจ,ข้อมูลแยกตามการไฟฟ้า เป็นต้น
  • สามารถเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ณ วันเวลาใดเวลาหนึ่งตามที่ต้องการ

ประโยชน์ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับ

 

  • สามารถตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้ตลอดเวลาและตรวจสอบได้ทุกสถานที่ ที่มีเครือข่าย Internet
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลสรุปเป็นรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือนและรายปี หรือเปรียบเทียบข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ณ วันเวลาใดเวลาหนึ่ง 
  • สามารถนำข้อมูลการใช้ไฟฟ้า (Load Profile) ไปบริหารจัดการ (Demand Side Management) ของตนเองให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
  • สามารถลดข้อผิดพลาดในเรื่องของเวลาในตัวมิเตอร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ


 

พล.ร.ต.วิชชา วงษ์เสือ

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

038-439040,038-437766

080-483-5476

098-855-8650

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ