เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการขอไฟฟ้า

 

การขอติดตั้งมิเตอร์ถาวร

 

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอไฟฟ้า

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการติดตั้งมิเตอร์

4. ใบอนุญาตปลูกสร้างของ ทร. หรือสำเนาคู่ฉบับของ แผนกอสังหาริมทรัพย์ กองกิจการพิเศษ

5. สำเนาโฉนดที่ดิน

6. แผนที่ของบ้านที่ต้องการติดตั้งมิเตอร์

7. ถ้าเป็นนิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรอง บจก. , หจก.พร้อมประทับตราลงนามกรรมการ (ลงเอกสารทุกแผ่น)

8. สำเนาแลลแปลนไฟฟ้า (กรณีมิเตอร์ 30 แอมป์ และ 3 เฟส) 

 

หมายเหตุ: เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ

 

 

การขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว

 

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้ไฟฟ้า

3. ถ้าเป็น บริษัทหรือ หจก. ขอสำเนาใบรับรองของบริษัท หรือ หจก.

4. แผนที่ที่ต้องการติดตั้งมิเตอร์

5. สำเนาโฉนดที่ดิน

 

หมายเหตุ: 1-3 เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ


 

พล.ร.ต.วิชชา วงษ์เสือ

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

038-439040,038-437766

080-483-5476

098-855-8650

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ