เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

การย้ายมิเตอร์ไฟฟ้า
 
ขั้นตอนการขอรับบริการ
 
   1.ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ย้ายมิเตอร์ ใน 2 กรณี
 
       -  บ้านเดิม ย้ายตำแหน่งมิเตอร์ ติดตั้งสายเข้ามิเตอร์ใหม่ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
       - บ้านใหม่ ย้ายมิเตอร์ไปติดบ้านหลังใหม่ ติดตั้งอุปกรณ์ และเดินสายเข้ามิเตอร์ ให้ถูกต้องตามมาตรฐาน ว.ส.ท.
 
   2.ยื่นเรื่องที่การไฟฟ้าใกล้บ้านท่าน
 
   3.พนักงานการไฟฟ้าตรวจสอบการติดตั้ง
 
   4.ผู้ใช้ไฟชำระเงินต่าง ๆ
 
   5.พนักงานไฟฟ้าติดตั้งมิเตอร์
 
หลักฐานประกอบการขอรับบริการ
 
   6.1 กรณีบ้านอยู่อาศัยธรรมดา
 
             6.1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้ผู้ขอใช้ไฟ จำนวน 1 ชุด
             6.1.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบันผู้ขอ จำนวน 1 ชุด
             6.1.3 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่จะขอใช้ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด
             6.1.4 แผนที่บ้านผู้ใช้ไฟ จำนวน 1 ชุด
 
   6.2 กรณีนิติบุคคล
 
             6.2.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ราชการออก คณะกรรมการ/ผู้จัดการที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ชุด
             6.2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน ที่อยู่ปัจจุบัน คณะกรรมการ/ผู้จัดการที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 1ชุด
             6.2.3 หนังสือรับรองจากบริษัทฯ (ไม่เกิน 30 วัน) จำนวน 1 ชุด
             6.2.4 แผนที่บริษัทฯ จำนวน 1 ชุด
             6.2.5 ทะเบียนการค้า จำนวน 1ชุด
 
   6.3 กรณีไม่สามารดำเนินการด้วยตนเอง (มอบอำนาจ) ทั้งบ้านอยู่อาศัย,นิติบุคคล
 
             6.3.1 เอกสารจาก 1.1,1.2 แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด
             6.3.2 หนังสือมอบอำนาจ (กรณีนิติบุคคล ต้องประทับตราบริษัทฯ) จำนวน 1 ชุด
             6.3.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ที่ราชการออกใช้ ของผู้มอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด
             6.3.4 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ จำนวน 1 ชุด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ


 

พล.ร.ต.วิชชา วงษ์เสือ

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

038-439040,038-437766

080-483-5476

098-855-8650

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ