เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

หลักฐาน

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

2. สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบันของผู้ขอใช้ไฟฟ้า

3. ใบเสร็จค่าประกันไฟฟ้า (ฉบับจริง) กรณีสูญหาย ให้ดำเนินการแจ้งความ โดยระบุหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าตามใบเสร็จค่าไฟฟ้า

4. ใบเสร็จค่าไฟฟ้า 1 ใบ

5. แผนที่ของสถานที่ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชั่วคราว

6. หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตัวเอง

       - สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

7. ถ้าเป็นนิติบุคคล แนบสำเนาหนังสือรับรอง บจก.,หจก. พร้อมประทับตราลงนามกรรมการเอกสารทุกแผ่น

       - บัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

       - ทะเบียนบ้านกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ


 

พล.ร.ต.วิชชา วงษ์เสือ

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

038-439040,038-437766

080-483-5476

098-855-8650

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ