เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 Ft คือ ค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าในแต่ละเดือนประกอบด้วย 3 ส่วนคือ

 

          1. ค่าไฟฟ้าฐาน

          2. ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือ ค่าไฟฟ้าผันแปร หรือที่เรียกสั้นๆ ว่าค่า Ft

          3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม

 

โครงสร้างค่าไฟฟ้าฐานคานวณจากค่าใช้จ่ายในการลงทุนก่อสร้างโรงไฟฟ้า ก่อสร้างระบบสายส่ง ค่าเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า และการซื้อ

ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน  และจากประเทศเพื่อนบ้าน ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ค่าใช้จ่ายระบบสายจาหน่ายและการค้า

ปลีกของการไฟฟ้าฝ่ายจาหน่าย (การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค) ภายใต้สมมติฐานความต้องการใช้ไฟฟ้า ราคาเชื้อเพลิง อัตราแลก

เปลี่ยน อัตราเงินเฟ้อ และการปรับปรุงประสิทธิภาพของกิจการไฟฟ้าในระดับหนึ่ง

 

ดังนั้น  เพื่อให้อัตราค่าไฟฟ้าสะท้อนถึงต้นทุนที่แท้จริง และลดผลกระทบของความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงต่อฐานะการเงินของการไฟฟ้า  คณะ

รัฐมนตรี  ในการประชุมเมื่อวันที่  29  มกราคม  2534  ได้เห็นชอบให้มีการนาสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ  (Automatic  Adjustment 

Mechanism) มาใช้ เพื่อให้การไฟฟ้าสามารถปรับค่าไฟฟ้าตามการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง และไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของการ

ไฟฟ้า โดยเริ่มให้มีการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ   หรือค่า   Ft   ตั้งแต่การเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้า  ประจาเดือน

กันยายน 2535

 

ค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ หรือค่า Ft ได้มีการปรับปรุงรายละเอียดของสูตรหลายครั้ง เพื่อให้มีความชัดเจนโปร่งใสมาก

ยิ่งขึ้น  และเหมาะสมกับสภาวการณ์ของต้นทุนการผลิตไฟฟ้า  ล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม  2548  ได้มีการปรับปรุงสูตร  Ft  โดยให้คงเหลือเฉพาะการ

เปลี่ยนแปลงของค่าเชื้อเพลิงและค่าซื้อไฟฟ้าเท่านั้น

 

ปัจจุบัน การปรับค่า Ft อยู่ภายใต้การพิจารณาของ    >>> คณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน (กกพ.) <<<

 


 

 

 สูตรการคำนวณค่าไฟฟ้าตามสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft)

อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) เป็นส่วนที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงต้นทุนค่าใช้จ่ายที่อยู่นอกเหนือ

การควบคุมของผู้ประกอบกิจการไฟฟ้า โดยจะมีการคำนวณการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (Ft) ทุก 4 เดือน และ

เรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้าทุกเดือน รายละเอียดการคำนวณ มีดังนี้

 

 

Ft = FACtG + Aft-1G


โดย 
Ft             คือ อัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ 


        FACt      คือ ประมาณการค่าใช้จ่ายในเดือนที่เปลี่ยนแปลงไปจากค่าเฉลี่ย ณ เดือนพฤษภาคม 2554 – สิงหาคม 2554 (สตางค์/หน่วย) มี
                           รายละเอียดดังนี้ค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ประกอบด้วย ก๊าซธรรมชาติ ลิกไนต์ น้ำมันเตาน้ำมันดีเซล ถ่านหินนำเข้า และอื่นๆ
ค่า
                           ซื้อไฟฟ้า ประกอบด้วย ค่าซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชน (IPPs/SPPs) และค่าซื้อ
ไฟฟ้าจากต่างประเทศ (สาธารณรัฐประชาธิป
                           ไตยประชาชนลาว มาเลเซียและอื่นๆ) ทั้งในส่วนของค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payments) และค่าพลังงานไฟฟ้า 
                           (Energy Payments) 
การส่งผ่านค่าใช้จ่ายตามนโยบายที่รัฐกำหนด ประกอบด้วย การส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาไฟฟ้า ตาม
                           มาตรา 97 (3) เพื่อการ
พัฒนาหรือฟื้นฟูท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้า มาตรา 97(4) เพื่อส่งเสริม
                           การใช้
พลังงานหมุนเวียน และเทคโนโลยีที่ใช้ในการประกอบกิจการ
ไฟฟ้าที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย และมาตรา 97(5) 
                           เพื่อส่งเสริมสังคม และประชาชนให้มี
ความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า รวมถึงการส่งผ่านส่วน
เพิ่มราคารับซื้อ
                           ไฟฟ้าสำหรับโครงการผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนของการไฟฟ้าทั้ง 3 
แห่ง        

        Aft-1G       คือ ค่าสะสมที่เกิดจากความแตกต่างระหว่างค่า Ft ที่คำนวณได้จริง กับค่า Ft ใช้เรียกเก็บของกิจการผลิตในเดือน t-1 
                           (สตางค์/หน่วย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พล.ร.ท.ชยุต นาเวศภูติกร

ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ


 

พล.ร.ต.วิชชา วงษ์เสือ

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

038-439040,038-437766

080-483-5476

098-855-8650

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ